Priatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip Remiu kiek galiu, VšĮ, įsikūrusi adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilniuje (toliau – Viešoji įstaiga arba Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų interneto svetainėje, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, sudarydami paslaugų sutartis, taip pat tuos, kuriuos Viešoji įstaiga  gauna vykdydama sutartis su trečiosiomis šalimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas. Bet kokių Jūsų asmens duomenų pateikimas tuo pačiu reiškia Jūsų sutikimą tuos duomenis tvarkyti ir / ar panaudoti Jūsų nurodytais tikslas ir / ar šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome Viešajai įstaigai jų neteikti.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jūsų asmens duomenys renkami:

 • Viešajai įstaigai vykdydami ir / ar administruojant įvairius savo projektus, vykdant elektroninę prekybą.
 • Sutarčių su Viešosios įstaigos darbuotojais ir / ar paslaugų teikėjais fiziniais asmenimis vykdymo tikslu Duomenų valdytojas teisėto intereso pagrindu tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys, susirašinėjimo turinys, kita sutarčių vykdymui reikalinga ar jas vykdant gauta informacija.
 • Sutarčių su Viešosios įstaigos klientais ar partneriais juridiniais asmenimis vykdymo tikslu Duomenų valdytojas teisėto intereso pagrindu tvarko tokius klientų ar partnerių darbuotojų ar jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys, susirašinėjimo turinys, kita vykdant sutartį gauta informacija
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu Viešoji įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir / ar Jūsų sutikimo pagrindu. Jeigu Jūs, sudarydamas Sutartis su Duomenų valdytoju, aiškiai neišreiškėte nesutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir tam neprieštaravote, Duomenų valdytojas teisėto intereso pagrindu, siekdamas susisiekti su Jumis bei pranešti naujienas ir kitą informaciją apie Viešosios įstaigos vykdomus projektus, teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan., tvarko Jūsų asmens duomenis (tokius, kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums yra suteikiama galimybė atsisakyti tokių pranešimų, informuojant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais.
 • Renginių organizavimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Viešosios įstaigos veiklos pristatymo pranešimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose, gali būti tvarkomi šie duomenys: Jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vietovė (miestas ar rajonas).
 • Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) Duomenų valdytojas tvarko Interneto svetainės lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Svetainės skyriuje „Slapukų politika“.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – pateikdami interneto svetainėje, parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu, atvykę į Viešosios įstaigos būstinę ir pan. – tvarkomi Jūsų sutikimu ir saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo renkami.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

(i) būtina, kad Viešoji įstaiga galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

(ii) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

(iii) rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

(iv) esant kitiems teisės norminiuose aktuose numatytiems pagrindams.

Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Bet kokie Jūsų duomenys, suteikti Viešajai įstaigai, esant reikalui gali būti perduodami trečiosioms šalims (socialiniams partneriams, rėmėjams, valdžios institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims etc). Jūsų asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir / ar apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir / ar gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdami įgyvendinti savo teises ir pateikti prašymus, skundus ar reikalavimus (toliau – Prašymus) dėl asmens duomenų tvarkymo, tai galite padaryti žemiau nurodytais būdais:

 • siųsdami Prašymą elektroniniu paštu į pasikalbekime@sidabrinelinija.lt;
 • siųsdami Prašymą paštu (ar per kurjerį) arba atvykę į Viešosios įstaigos būstinę adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Siekdami nustatyti Jūsų tapatybę, prašome kartu su Prašymu pateikti: 

 • asmens dokumentą, jei Prašymas pateikiamas fiziškai;
 • notariškai patvirtintą asmens dokumento nuorašą, jei prašymą siunčiate paštu ar per kurjerį;
 • kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Prašymą, jei Prašymą siunčiate elektroniniu paštu.

Į gautus Prašymus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka, stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir / ar turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą, atkreipkite dėmesį į žemiau nurodytą datą „Atnaujinimo data“.

Atnaujinimo data: 2021-09-06.